GREECE - MAY 28, 2016: Russian Presidential Aide Yuri Ushakov (L), Russia's President Vladimir Putin (C), Greece's Foreign Minister Nikos Kotzias (3rd R), and a Mount Athos Civil Governor Aristos Kasmiroglou (R) at the Protaton church (the Church of the Assumption of Our Lady) on Mount Athos. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ãðåöèÿ. 28 ìàÿ 2016. Ïîìîùíèê ïðåçèäåíòà ÐÔ Þðèé Óøàêîâ (ñëåâà), ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí (â öåíòðå), ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ãðåöèè Íèêîñ Êîöèàñ (òðåòèé ñïðàâà), ãóáåðíàòîð Àôîíà Àðèñòîñ Êàñìèðîãëó (ñïðàâà) â õðàìå Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû íà Ñâÿòîé ãîðå Àôîí. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

ΒΙΝΤΕΟ   http://webtv.ert.gr/ert1/#

Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες δονείται όλο το Άγιον όρος έφτασε ο Πούτιν

Ãðåöèÿ. 28 ìàÿ 2016. ×ëåíû Ñâÿùåííîãî Êèíîòà íà Ñâÿòîé ãîðå Àôîí. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

GREECE - MAY 28, 2016: Russia's President Vladimir Putin (C) at the Protaton church (the Church of the Assumption of Our Lady) on Mount Athos. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ãðåöèÿ. 28 ìàÿ 2016. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí (â öåíòðå) â õðàìå Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû íà Ñâÿòîé ãîðå Àôîí. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

2534614 ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÇÓ ÑÙÓÉÁÓ ÂËÁÍÔÉÌÉÑ ÐÏÕÔÉÍ ÓÔÏ ÁÃÉÏÍ ÏÑÏÓ (POOL/ÊÙÓÔÁÓ ÔÓÉÑÙÍÇÓ)

epa05333624 Russian President Vladimir Putin bows in front of an icon of Virgin Mary as he visits the church of the Protaton, dedicated to the Dormition of the Virgin, in Karyes, the administrative centre of the all-male Orthodox monastic community of Mount Athos, Greece, 28 May 2016. EPA/ALEXANDROS AVRAMIDIS / POOL

Ãðåöèÿ. 28 ìàÿ 2016. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí (â öåíòðå) ó Ñâÿùåííîãî Êèíîòà íà Ñâÿòîé ãîðå Àôîí. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Capηγ

O ρώσος πρόεδρος  Vladimir Poutine ολοκληρώνει το Σάββατο τη διήμερη παραμονή του στην Ελλάδα με προσκυνηματική επίσκεψη στο Άγιον όρος.Από το αεροδρόμιο Μακεδονία κατευθύνθηκε οδικώς με θωρακισμένο όχημα στην Τρυπητή κι από εκεί με ταχύπλοο σκάφος φθάνει στο λιμάνι του Αγίου όρους τη Δάφνη.Capθηηθ

Στο Άγιον όρος θα παραβρεθεί σε δοξολογία τόσο στο Πρωτάτο όπου είναι αποθησαυρισμένο η εικόνα του Άξιον Εστί όσο και στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα τη ρωσική μονή όπου ήδη έχει καταλύσει ο πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κύριλλος και η ακολουθία του.Θα τον υποδεχθεί στις Καρυές ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.CaptθγγθCaχιξαχιξ

jjdimpenews.com