Έκκληση προς Πολιτεία/Εκκλησία: δος μοι τούτον τον ξένον προς ταφή προς επιτάφιο θρήνο. Δος μοι τούτον τον ξένον , τι γαρ σε ωφελοί το σώμα αυτού;….. Δος μοι ω ηγεμών,τούτον τον επί ξύλου γυμνόν… Δος μοι τούτον τον νεκρόν ομού και Θεόν….

”Tι τούτο; Σήμερον σιγή πολλή εν τη γη.σιγή πολλή και ηρεμία πολλή.σιγή πολλή ότι ο Βασιλεύς υπνοί.Γη εφοβήθη και ησύχασεν…Ο Θεός προς βραχύ ύπνωσε και τους εν τω άδει εξήγειρε..Που οι βασιλείς και ιερείς και κριταί οι κατάκριτοι; Xθες τα της οικονομίας σήμεραον τα της εξουσίας.χθες τα της ασθενείας σήμερον τα της αυθεντίας.χθες τα της ανθρωπότητος σήμερον τα της θεότητος ενδείκνυται.Χθες ερραπίζετο σήμερον τη αστραπή της θεότητος το του άδη ραπίζει οικητήριον.χθες εδεσμείτο , σήμερον αλύτοις δεσμοίς καταδεσμοί τον τύραννον..άκουσον και κήρυξον Θεού μεγάλα θαυμάσια, πως ο νόμος υποχωρεί, πως η χάρις επανθεί πως οι τύποι παρέρχονται πως η αλήθεια κηρύττεται πως αι σκιαί διαβαίνουσιν πως ο Ήλιος την οικουμένην πληροί …”

Kαι η αίτηση του Ιωσήφ του εκ Αριμαθείας στον Πιλάτο είναι επίκαιρη παρά ποτέ σήμερον που Πολιτεία και Εκκλησία απαγόρευσαν στο λαό να παραβρεθεί στην ταφή του Κυρίου ν΄ακολουθήσει τον Επιτάφιο.Μαζί με αυτόν απευθύνουμε έκκληση σε Πολιτεία και Εκκλησία:

”…δος μοι νεκρόν προς ταφήν το σώμα εκείνου του παρά σου κατακριθέντος Ιησού του Ναζωραίου, Ιησού του Ναζωραίου. Ιησού του πτωχού , Ιησού του αοίκου, Ιησού του γυμνού,Ιησού του ευτελούς, Ιησού του τέκτονος υιού,Ιησού του δεσμίου Ιησού του αιθρίου Ιησού του ξένου και επί ξένοις αγνωρίστου και ευκαταφρονήτου και επί πάση κρεμαμένου. Δος μοι τούτον τον ξένον . τι γαρ σε ωφελοί το σώμα αυτού; Δος μοι τούτον τον ξένον . εκ μακράς γαρ ήλθε της χώρας ώδε, ίνα σώσει τον ξένον.Δος μοι τούτον τον ξένον.αυτός γαρ και μόνος υπάρχει ξένος. Δος μοι τούτον τον ξένον τον μη έχοντα ώδε που την κεφαλήν κλίνη. Δος μοι τούτον τον ξένον τον ως ξένον επί ξένης άοικον και επί φάτνης τεχθέντα… Δος μοι ω ηγεμών,τούτον τον επί ξύλου γυμνόν… Δος μοι τούτον τον νεκρόν ομού και Θεόν…

τα παραθέματα είναι από το ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΣΩΜΟΝ ΤΑΦΗΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ” του Αγίου Επιφάνιου Κύπρου.

Εσείς όταν έρθει η ώρα σας θα θέλετε πάνδημη κηδεία κύριοι πολιτικοί και θρησκευτικοί προεστοί θα κηδεύσετε τον ”των όλων Δεσπότη” με προσωπικό ασφαλείας Nαού;;;

dimpenews.com