Μασκοφόροι με το Θεό τρομοκράτες του Θείου…”Το Πρόσωπο είναι ετερότητα σε κοινωνία και κοινωνία σε ετερότητα”….

Τι είναι το Πρόσωπο στην Ορθόδοξη θεολογική του εκδοχή του οποίου καλούμαστε να γίνουμε Απολογητές καθώς η ίδια η Εκκλησία παραβιάζει και κακοποιεί βάναυσα επιβάλλοντας μάσκα εν ώρα ιεροπραξιών.. άλλη είναι η μυσταγωγία..”Το Πρόσωπο είναι ετερότητα σε κοινωνία και
κοινωνία σε ετερότητα”.(Καλαϊτζίδης, Π., 2007). Είναι το ίδιον της ιδιομορφίας-ετερότητας και ταυτόχρονα κόμβος κοινωνίας. ”Το πρόσωπο λοιπόν αποτελεί τον καθοδηγητικό μίτο της σύγχρονης θεολογικής σκέψης….Η θεολογία και η εκκλησιαστική ζωή συνεπάγονται μια
συγκεκριμένη αντίληψη του ανθρώπου. Η αντίληψη αυτή μπορεί να εκφραστεί
με τον όρο πρόσωπο. […] Το Πρόσωπο είναι ετερότητα σε κοινωνία και
κοινωνία σε ετερότητα
» (Καλαϊτζίδης, Π., 2007)

Το υπερβατικό έχει αποκτήσει «πρόσωπο θεού» και ο άνθρωπος έχει μεταμορφωθεί
σε «πρόσωπο ανθρώπου» ώστε να καθίσταται εφικτό αυτό που ο Βλαντιμίρ
Λόσσκυ ορίζει ως Χριστιανιασμό: «είναι […] προ πάντων μια επικοινωνία μετά του ζώντος
Θεού». Η βαθιά συνάντηση με το «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση» του
τριαδικού θεού επιτυγχάνεται αποκλειστικά και μόνο διαπροσωπικά, «ουσιωδώς και
οντικά», ως «πρόσωπο με πρόσωπο» ανθρώπου και θεού (σσ. μασκοφόροι με το Θεό τρομοκράτες του Θείου) , ως εικόνα της κτιστής φύσης με την εικόνα της άκτιστης ουσίας. Ο Λόγος ενσαρκώνεται, κοινωνεί και συνδιαλέγεται με τον κάθε εν-πρόσωπο (και όχι εκ-πρόσωπο σσ. ούτε μασκοφόρο απρόσωπο) άνθρωπο της Ιστορίας και ομού με το σύνολο της ευχαριστιακής κοινότητας των εν-προσώπων χριστιανών. «Η κλήση και η αποκάλυψη του Θεού απευθύνεται λοιπόν στο πρόσωπο αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί κοινότητα, είναι ιδρυτική του προσώπου αλλά και της κοινότητας των πιστών».

η Δυναμική του Προσώπου …

”Το πρόσωπο δεν είναι απλά μια έννοια, αλλά μια αποκεκαλυμμένη αλήθεια. Το ανθρώπινο πρόσωπο, πέρα από την συγκεκριμένη ύπαρξη που κάθε φορά λαμβάνει, είναι και μια
αποφατική και αποκεκαλυμμένη πραγματικότητα ( και όχι κεκαλυμμένη) σύμφωνα με τη Δογματική του Ακαδημαικού Καθηγητή π. Δημήτριου Στανιλοάε του μεγαλύτερου σύγχρονου Ρουμάνου θεολόγου….Είναι το θεμέλιο της αδιάλειπτης κοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο...”

Η πλήρης αποκάλυψη, συμφώνα με τον π. Στανιλοάε, περιλαμβάνει και τον Θεό και τον άνθρωπο ως πρόσωπα σε μια διαπροσωπική κοινωνία.

Συμπεραίνει ο π. Στανιλοάε : «Κάθε πρόσωπο εἶναι μία μοναδική πραγματικότητα ὡς ένας
μοναδικός τρόπος τῆς ἀποκάλυψης τοῦ Θεοῦ
».

Η αποκάλυψη μέσα από την κτίση, καθώς υπογραμμίζει ο π. Στανιλοάε, «είναι το μέσον με το οποίο οι άνθρωποι οδεύουν στη προσέγγιση του Θεού και στην ένωση με Αυτόν ως πρόσωπα, που υπερβαίνουν την φύση/natura».

τό πρόσωπο εἶναι μία εἰκόνα τοῦ μυστήριου της ἑνότητας τοῦ Θεοῦ καί τῆς συμπερίληψης (cuprinderii) ἀπό Αὐτόν τῆς συνολικῆς καί πολύπλοκης κτιστῆς πραγματικότητας, ἀλλά καί εἰκόνα τῆς ἑνότητας τῆς φύσης Του, καί τῆς Τριάδας τῶν Προσώπων καί τοῦ πλήθους ἐνεργειῶν, γεγονός ποὺ προσφέρει σέ κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο τή δυνατότητα νά περιέχει καί νά
ὑπερβαίνει τά πάντα, χωρίς νά καταργεῖ τήν ἑνότητά του καί τήν ἑνότητα τοῦ Θεοῦ
”.

”Τότε ἡ ἀνθρώπινη ὑπόστασις προσεύχεται πρός τόν Ἄναρχον ὄντως πρόσωπον πρός Πρόσωπον.» (ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΑΧΑΡΟΦ, Ὀψόμεθα τόν Θεό…ο. π., σ. 278.)

”Ο κόσμος χωρίς το πρόσωπο θα ήταν καταδικασμένος σε μια ύπαρξη χωρίς νόημα.”

Στη θεοφάνεια του Σινά ο Θεός δεν αποκαλύπτει το Πρόσωπο Του ”Καὶ εἶπεν· οὐ δυνήσῃ ἰδεῖν τὸ πρόσωπόν μου· οὐ γὰρ μὴ ἴδῃ ἄνθρωπος τὸ πρόσωπόν μου καὶ ζήσεται». (Εξ. 33, 19-20). Ο άνθρωπος σήμερα εντός του ναού φέροντας μάσκα αντιστρέφει τους όρους επιδιώκοντας ισοθεία πλαστογραφεί την ιστορία και απευθύνεται με αυθάδεια στο θείο: ”οὐ δυνήσῃ ἰδεῖν τὸ πρόσωπόν μου” ή και απειλεί το θεό τρομοκράτης Θεού γινόμενος: οὐ γὰρ μὴ ἴδῃ θεός τὸ πρόσωπόν μου καὶ ζήσεται.Μασκοφόροι με το Θεό τρομοκράτες του Θείου..


-Τ΄αποσπάσματα είναι:

α. από τη διπλωματική εργασία ”Η ΜΕΤΑΗΘΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ” Ευάγγελος Φασόης,ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σεπτέμβριος 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Πάτρα

β.ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΝΙΛΟΑΕ (Διδακτορική Διατριβή Ναθαναήλ Νεάκσου Θεσ/νίκη 2014)

dimpenews.com