40.000 οίκοι-εκκλησίες στην Τουρκία. Το καθεστώς Ερντογάν παραβιάζει τ΄άρθρα 40 και 42 της Συνθήκης Λωζάνης περί προστασίας και δικαιωμάτων θρησκευτικών μειονοτήτων….

Το ισλαμιστικό καθεστώς Ερντογάν καταστρατηγεί στην πράξη τ΄άρθρα 40 και 42 της Συνθήκης της Λωζάνης που προβλέπουν κατοχύρωση ελευθεριών και δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων..Ενδεικτικό είναι ότι επί δεκαετιών διακυβέρνησης του AKP άνοιξαν αν άνοιξαν 60 ναοί ενώ οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες αφού οι οίκοι-εκκλησίες στην Τουρκία είναι 40.000….

Άρθρον 40.

Οι τούρκοι υπήκοοι, οι ανήκοντες εις μη μουσουλμανικάς μειονότητας, θα απολαύωσι “νομικώς” και πραγματικώς της αυτής προστασίας και των αυτών
εγγυήσεων ων απολαύουσι και οι λοιποί τούρκοι υπήκοοι, θα έχωσιν ιδίως ίσον δικαίωμα να συνιστώσι, διευθύνωσι και εποπτεύωσιν, ιδίαις δαπάναις,
παντός είδους, φιλανθρωπικά, θρησκευτικά ή κοινωφελή ιδρύματα, σχολεία και λοιπά εκπαιδευτήρια μετά του δικαιώματος να ποιώνται ελευθέρως εν
αυτοίς χρήσιν της γλώσσης των και να τελώσιν ελευθέρως τα της θρησκείας των.

Που στα τζαμιά που μετέτρεψε τις εκκλησίες θα προσεύχονται οι χριστιανοί;;;

Άρθρον 42.
Η Τουρκική Κυβέρνησις δέχεται να λάβη απέναντι των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων,…
πάντα τα κατάλληλα μέτρα, όπως τα ζητήματα ταύτα κανονίζωνται συμφώνως προς τα έθιμα των μειονοτήτων τούτων…..

Η Τουρκική Κυβέρνησις υποχρεούται να παρέχη πάσαν προστασίαν εις τας εκκλησίας, συναγωγάς, νεκροταφεία και λοιπά θρησκευτικά καθιδρύματα των
ειρημένων μειονοτήτων. Εις τα ευαγή καθιδρύματα ως και τα θρησκευτικά και φιλανθρωπικά καταστήματα των αυτών μειονοτήτων, των ήδη ευρισκομένων
εν Τουρκία, θα παρέχηται πάσα ευκολία και άδεια, η δε Τουρκική Κυβέρνησις, προκειμένου περί ιδρύσεως νέων θρησκευτικών και φιλανθρωπικών
καθιδρυμάτων
, ουδεμίαν θέλει αρνηθή εκ των αναγκαίων ευκολιών, αίτινες έχουσιν εξασφαλισθή εις τα λοιπά ιδιωτικά καθιδρύματα ομοίας φύσεως.

Ποιά προστασία παρέχει όταν μετατρέπει την μια εκκλησία μετά την άλλη σε λειτουργικά ενεργά τζαμιά;;

dimpenews.com