Της ”ασεβείας φίμωτρα”!! Με φίμωτρο λατρεύετε το Θεό Λόγο; Με μάσκα τον Εμπρόσωπο Θεό;Mε κλειστές εκκλησίες τον Ερχόμενο;

Με φίμωτρο λατρεύετε το Θεό Λόγο; Mε μάσκα τον Εμπρόσωπο Θεό; Mε κλειστές εκκλησίες τον Ερχόμενο; Corona εξ ακίδων περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς εμπαιζόμενος.

Με απόφραξη πνοής λατρεύετε αντί ”Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον”;

Με φίμωτρο πως προσέρχεσθε να λατρεύσετε τον Κύριο δεόμενοι ”Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσίν σου”; Θεομπαιξία….

Οι μασκοφόροι πιστοί στόμα ἔχουσι καὶ οὐ λαλήσουσιν σαν είδωλα, υγειινίστικα ξόανα θέαμα οικτρό και τρισάθλιο προσφέρουσιν….

Η στρατευόμενη εκκλησία τελεί υπό αιχμαλωσία.. έπεσε αμαχητί.….

φιμωμένοι σαν όμηροι ιερείς και πιστοί….με της ”ασεβείας φίμωτρα”. Όπως ψάλει ο Μέγας Ρωμανός ο Μελωδός” Ως ευσεβείας κήρυκας και ασεβείας φίμωτρα
των θεοφόρων τον δήμον εφαίδρυνας τη υφηλίω λάμποντα”.

dimpenews.com