Την θεόσωμον Ταφήν….

Ιεροσόλυμα

 Συνεσχέθηἀλλ‘ οὐ κατεσχέθη,

Ἀνῃρέθης, ἀλλ’ οὐ διῃρέθης, Λόγε

Λυτρωτά, ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι….

 καὶ τάφῳ σμικρῷ ξενοδοχεῖται,….

Θεὸς συκοφαντεῖται….

Μὴ ἐποδύρου μου Μῆτερ, καθορῶσα ἐν τάφῳ…..ἀναστήσομαι γὰρ καὶ δοξασθήσομαι.

Οἴμοι, φῶς τοῦ Κόσμου! οἴμοι φῶς τὸἐμόν! Ἰησοῦ μου ποθεινότατε ἔκραζεν, ἡ Παρθένος θρηνῳδοῦσα γοερῶς.

dimpenews.com