ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ Β΄ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ Ανίερη διασκευή της Αναστάσιμης ευχής Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από το πολιτικό κι εκκλησιαστικό κατεστημένο:Πάντες απολαύσατε του συμποσίου της πίστεως,εισέλθετε πάντες εις την χαράν του Κυρίου υμών”

Ανίερη διασκευή της Αναστάσιμης ευχής Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από το πολιτικό κι εκκλησιαστικό κατεστημένο. H καταστρατήγηση του Λόγου του:

Ει τις ευσεβής και φιλόθεος, απολαυέτω της καλής ταύτης και λαμπράς πανηγύρεως.(άλλη διαταγή έβγαλαν οι πολιτικές και εκκλησιαστικές αρχές όχι όλοι ούτε οι πολλοί οι ελάχιστοι και αυτοί υπό όρους αντιεκκλησιαστικούς, άλλες προυποθέσεις έθεσαν)

Ει τις ευγνώμων, εισελθέτω χαίρων εις την χαράν του Κυρίου αυτού.( απαγορεύουν την είσοδο στο λαό σφράγισαν το ναό όπως τον τάφο)

Ει τις έκαμε νηστεύων, απολαυέτω νυν το δηνάριον.(δεν δίνουν την ανταμοιβή κατάσχουν και το κομπόδεμα )…..

Ει τις εις μόνην έφθασε την ενδεκάτην, μη φοβηθή την βραδύτητα· φιλότιμος γαρ ων ο Δεσπότης, δέχεται τον έσχατον καθάπερ και τον πρώτον·( ο Δεσπότης Χριστός δέχεται αυτοί δεν δέχονται άρχισαν τους αποκλεισμούς και την εκκλησιοαπαγόρευση)

Ουκούν εισέλθετε πάντες εις την χαράν του Κυρίου υμών·( όχι πάντες έβγαλε φιρμάνι το Μέγα Συνέδριο των Ειδημόνων και το Μέγα Συνέδριο των Αρχιερέων αλλά ελάχιστοι και υπό αντιεκκλησιαστικές προυποθέσεις) και πρώτοι και δεύτεροι τον μισθόν απολαύετε.( κανέναν μισθό τον κατάσχεσαν δόλια) Πλούσιοι και πένητες μετ’ αλλήλων χορεύσατε·( όχι μόνο ελάχιστοι και αυτοί με αντιεκκλησιαστικές προυποθέσεις) εγκρατείς και ράθυμοι την ημέραν τιμήσατε· νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, ευφράνθητε σήμερον. Η τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες.( μας απέκλεισαν από την τράπεζα σαν παρίες παρείσακτους περιθωριακούς του Θεού αλλά λησμονούν πως ο Χριστός αγαπά το περιθώριο αφού μετ΄ανόμων ελογίσθη ως άνομος) νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες (να υποθέσω ότι επικαιροποιώντας το νόημα εννοεί και μασκοφορεμένους κι αμασκοφόρετους)

Ο μόσχος πολύς, μηδείς εξέλθη πεινών. ( μοναχοφάηδες στρώθηκαν στο Μεγάλο φαγοπότι ιερείς κι αρχιερείς πολιτικοί κι ημέτεροι και οι υγειονομικομφοριστές) Πάντες απολαύσατε του συμποσίου της πίστεως· ( όχι πάντες το είπαν οι πολιτικές και εκκλησιαστικές αρχές διόρθωσαν τον Αη Γιάννη τον Χρυσόστομο τέτοια έπαρση) πάντες απολαύσατε του πλούτου της χρηστότητος.( όχι πάντες με ποσόστωση) Μηδείς θρηνείτω πενίαν· εφάνη γαρ η κοινή Βασιλεία. Μηδείς οδυρέσθω πταίσματα· συγνώμη γαρ εκ του τάφου ανέτειλε. Μηδείς φοβείσθω θάνατον·( κι όμως πάντες φοβούνται θάνατον και με μάσκες εκδηλώνουν παραληρηματικά τον πανφοβισμό τους, ) ηλευθέρωσε γαρ ημάς ο του Σωτήρος θάνατος. Έσβεσεν αυτόν, υπ’ αυτού κατεχόμενος.

Εσκύλευσε τον άδην ο κατελθών εις τον άδην. Επίκρανεν αυτόν, γευσάμενον της σαρκός αυτού. Και τούτο προλαβών Ησαΐας εβόησεν· ο άδης φησίν, επικράνθη, συναντήσας σοι κάτω.

Επικράνθη· και γαρ κατηργήθη…..

Πού σου, άδη, το νίκος;

Ανέστη Χριστός και σύ καταβέβλησαι.

Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες.

Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι.

Ανέστη Χριστός, και ζωή πολιτεύεται.

Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος.

Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο.

Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.

Άλλαξαν τα πάντα άλλαξαν και την ώρα επισπεύδουν.. οι οπαδοί του γρηγορότερου εμβολίου οπαδοί και της γρηγορότερης Ανάστασης. όμως όποιος βιάζεται σε αυτά τα θέματα μπορεί και να σκοντάψει στην πέτρα στον ακρογωνιαίο λίθο που λέγεται Χριστός!!!!!!

Ω Πάσχα της Υποκρισίας ..ο Φαρισαϊσμός περίσσευσε…

dimpenews.com