Ο σύγχρονος Vicarius Christi είναι ο ειδήμονας..!!!

Σήμερα γιορτάζει ο Θεός ο πλουραλιστικός της Τριάδας συνώνυμος, σήμερα το θέσφατο «μέτρον πάντων άνθρωπος» καταρρίπτεται.. Το «μέτρον πάντων ο Θεάνθρωπος» αντιπροβάλλεται.. Αφού ”Εκτός του Θεανθρώπου δεν υπάρχει άνθρωπος, αλλά πάντοτε υπάνθρωπος ή ημιάνθρωπος ή μη άνθρωπος” κι αυτή η εκδοχή σήμερα πλεονάζει με τα γνωστά οικτρά αποτελέσματα.

Η εποχή των ειδημόνων είναι απόρροια του δυτικού ανθρωποκεντρισμού που εξοβελίζει στο επέκεινα ανεπιστρεπτί το θείο δηλ. την αγάπη. Κι όπου το πλήρωμα του νόμου παύει να είναι η αγάπη ο δικανισμός η Υπέρτατη Πειθαρχία το Απόλυτο Καθηκοντολόγιο ο Νόμος ως αποκομμένος Μωσαϊκός επιστρέφουν τυραννικά. Άλλωστε ”Εις το ουμανιστικόν πάνθεον της Ευρώπης όλοι οι θεοί είναι νεκροί”.Το γράμμα άνευ του Λόγου είναι νεκρό γράμμα ( αυτός είναι ο Σύγχρονος Νόμος) όπως ο Λόγος άνευ του Πνεύματος είναι νεκρός λόγος...

Είναι αυτή η ζοφερή στυγνή τυραννία αποτυχία που περιγράφει ο Άγ. Ιουστίνος Πόποβιτς στο βιβλίο του ‘Ανθρωπος και Θεάνθρωπος : ”Όλοι οι ευρωπαϊκοί ανθρωπισμοί, από του πλέον πρωτογόνου μέχρι του πλέον λεπτού, από του φετιχιστικού μέχρι του παπικού, βασίζονται επί της πίστεως εις τον άνθρωπον (σσ. πίστη στην επιστήμη ως κι η Εκκλησία γονάτισε υποκλίθηκε δογμάτισε προσκύνησε σε αυτή τη νέα όσο και παλιά πίστη), όπως είναι αυτός μέσα εις την δεδομένην ψυχοφυσικήν του εμπειρικήν κατάστασιν και ιστορικότητα. Πράγματι, όλη η ουσία του κάθε ουμανισμού είναι ο άνθρωπος = homo. Συνοψιζόμενος εις την οντολογίαν του κάθε ουμανισμός δεν είναι άλλο τι παρά χομινισμός (homo – hominis). Ο άνθρωπος είναι η ανωτάτη αξία, η παναξία.( σσ.κι ούτε καν ο άνθρωπος μια επιμέρους ανθρώπινη/φυσική κατάσταση που είναι η Υγεία-προχωρημένος χομινισμός) ο άνθρωπος είναι το ύψιστον κριτήριον, το παγκριτήριον ( σσ. η Υγεία του ανθρώπου είναι το ύψιστον κριτήριον, το παγκριτήριον. Τίποτα πιο νοσηρό κι ανθυγιεινό): «μέτρον πάντων άνθρωπος». Αυτό είναι, in nuce, κάθε ουμανισμός, κάθε χομινισμός. Εντεύθεν όλοι οι ουμανισμοί, όλοι οι χομινισμοί, εν τελευταία αναλύσει, είναι ειδωλολατρικής, πολυθεϊστικής προελεύσεως. Όλοι οι ευρωπαϊκοί ουμανισμοί, από τους προ της Αναγεννήσεως, της Αναγεννήσεως και περαιτέρω, οι προτεσταντικοί, φιλοσοφικοί, θρησκευτικοί, κοινωνικοί, επιστημονικοί, πολιτιστικοί και πολιτικοί, επεδίωκον εν γνώσει ή εν αγνοία και αδιακόπως επιδιώκουν, ένα πράγμα: να αντικαταστήσουν την πίστιν εις τον Θεάνθρωπον με την πίστιν εις τον άνθρωπον( σσ στον ειδήμονα), να αντικαταστήσουν το Ευαγγέλιον του Θεανθρώπου με το ευαγγέλιον κατ’ άνθρωπον( σσ αγγέλιον της επιστήμης), την φιλοσοφίαν κατά Θεάνθρωπον με την φιλοσοφίαν κατ’ άνθρωπον, την κουλτούραν κατά Θεάνθρωπον με την κουλτούραν κατ’ άνθρωπον. με μίαν λέξιν, να αντικαταστήσουν την ζωήν κατά Θεάνθρωπον με την ζωήν κατ’ άνθρωπον.” 

Ο σύγχρονος Vicarius Christi είναι ο ειδήμονας

”’Ο άνθρωπος εδημιουργήθη από τον φιλάνθρωπον Θεόν ως δυνάμει θεάνθρωπος” Θεός κατά χάριν αυτή τη δυνατότητα την απέρριψε ο γνωστικός άνθρωπος επέλεξε να παραμείνει πεισματικά άνθρωπος και μόνον άνθρωπος. Αρνείται τη μετάβαση την μόνη πλέον οντολογική μεταβολή κι εξέλιξη….”Απομακρυνόμενος από τον Θεάνθρωπον, ο κάθε ουμανισμός βαθμηδόν μετατρέπεται εις μηδενισμόν. Αυτό δεικνύει η σύγχρονος χρεωκοπία όλων των ουμανισμών, με επί κεφαλής τον παπισμόν, έμμεσον ή άμεσον, εκούσιον ή ακούσιον πατέρα όλων των ευρωπαϊκών ουμανισμών””Ο τοποτηρητής του Χριστού — Vicarius Christi — τον αντικαθιστά πλήρως. Εις την πραγματικότητα από αυτό το δόγμα ζη, το ακολουθεί και επιμόνως το ομολογεί, ο κάθε ευρωπαϊκός ουμανισμός.Ο σύγχρονος Vicarius Christi είναι ο ειδήμονας..”Καθ’ όλους τους δυνατούς τρόπους συντελείται Umwertung aller Werie (η ανατροπή όλων των αξιών). ο Θεάνθρωπος παντού αντικαθίσταται υπό του ανθρώπου. εις όλους τους ευρωπαϊκούς θρόνους ενθρονίζεται ο άνθρωπος του ευρωπαϊκού ουμανισμού. Εντεύθεν και δεν υπάρχει ένας vicarius Christi, αλλά αναρίθμητοι, μόνον με διαφορετικάς στολάς”.

”Το δόγμα της αυταρκείας του ευρωπαίου ανθρώπου και ούτω τελικώς εφανέρωσεν ότι δεν του χρειάζεται ο Θεάνθρωπος και εις την γην δεν υπάρχει θέσις δια τον Θεάνθρωπον” αποδείχθηκε περίτρανα το Πάσχα του 2020 όπου ομόφωνα Πολιτεία Εκκλησία απαγόρευσαν την Ανάσταση σφράγισαν τον Τάφο και τους Ναούς τους θεώρησαν περιττούς ως και μιασματικούς μολερούς βδελύγματα άντρο της ασθένειας από ”ιατρείο”.Εις το ουμανιστικόν πάνθεον της Ευρώπης όλοι οι θεοί είναι νεκροί” κι έτσι αποφάσισαν να θάψουν και το Χριστό ενώ την δε Τριάδα την αποσιώπησαν παντελώς εδώ και δεκαετίες….

Όμως η τριάδα είναι ανυπέρβλητη ως σχήμα αφού τροφοδοτεί τις κορυφώσεις του ανθρώπινου στοχασμού είτε αυτή είναι το τριαδικό Χεγκελιανό σύστημα της διαλεκτικής είτε είναι η δομική τριάδα της αντίληψης τ΄ανθρώπου του Edgar Morin: άτομο, κοινωνία, είδος ή το τρίπτυχο της εξέλιξης της ανθρωπότητας κατά τον Auguste Comte κ.α 

Η επιστήμη έχει τη θέση της αλλά όχι στο πάνθεον…γιατί αν αναχθεί εκεί τότε παύει να είναι επιστήμη αρχίζει ο σεκταρισμός και η ιδεολογικοποίηση της. Κατά τον Jacob Bronovski, ”η επιστήμη δεν είναι ούτε απόλυτη ούτε αιώνια” οπότε προς τι η απολυτοποίησή της; η δε ανάμειξη της στην καθαρή θεολογία είναι σχετικοποίηση του απόλυτου δηλ. του θείου η ακύρωσή του!! Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την ήττα των ειδημόνων ”αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλιείς θεολόγους ανέδειξε” στην θεολογία και κατ΄επέκταση στην Κοινωνική Θεολογία δεν υπάρχει δικτατορία ειδημόνων Πολιτεία Αρίστων αυθεντία ειδικών, επιστημονικό αλάθητο ή θεολογικό αλάθητο….Τα άδολα πνεύματα υπερισχύουν.. Οι άδολοι αδαείς προάγονται… « Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ίνα καταισχύνει τα ισχυρά … ».  ( Α’ Κορινθ. 1,27 ). ..”ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· (Ματθ. 11,25).”Χαῖρε, φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα· χαῖρε, τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα.Χαῖρε, ὅτι ἐμωράνθησαν οἱ δεινοὶ συζητηταί· χαῖρε, ὅτι ἐμαράνθησαν οἱ τῶν μύθων ποιηταί.” ”Επιστήμη χωρίς συνείδηση είναι ερείπιο της ψυχής” έλεγε ο Rabelais. H επιστήμη χωρίς Πνεύμα δημιουργεί ερείπια Χιροσίμα, Ναγκασάκι, Τσερνομπίλ...

Το Άγιο Πνεύμα είναι το Τρίτο Πρόσωπο ο Άλλος της Τριάδας…Η συνδυαστική δύναμη και συνεκτική δομή, η Σύνθεση, η Αρμονία του Λόγου, ο ενδιάθετος Λόγος, η εγγυήτρια Δύναμη. Η Τριαδικότητα καθιστά την κοινωνία υπερέχουσα του Ατόμου του ατομικίστικου μονοσήμαντου μονισμού του στείρου μοναδισμού και της αντιθετικής διχαστικής δυαδικότητας. Η μεταμορφωτική Δύναμη του θείου εκφράζεται στην εναλλαγή του Τριπρόσωπου της Τρισυπόστατης Τριάδας. Ο πλουραλιστικός Θεός της Τριάδας δεν είναι μια πληκτική δύναμη αλλά μια αενάως αυτοεναλλασόμενη Ισχύς…μια ξένη απόκοσμη ομορφιά.

dimpenews.com

One thought on “Ο σύγχρονος Vicarius Christi είναι ο ειδήμονας..!!!

  1. Το ορθό είναι Vicarius. Παρακαλώ διορθώσατε.

    Like

Comments are closed.