Πλαδημία η νέα θρησκεία: Ένας ο Κορωνοιός και ένας ο ”Προφήτης” Του ο Mηνυματοδότης του mRNA..Αναφορά για την Πνευματική αλλαγή: κόκκινος συναγερμός καθώς παρατηρούνται ακραία πνευματικά φαινόμενα. Για μια πνευματική επανεκκίνηση!

Πλαδημία η νέα θρησκεία: Ένας ο Κορωνοιός και ένας ο ”Προφήτης” Του ο Mηνυματοδότης Του mRNA..Αναφορά για την Πνευματική αλλαγή: κόκκινος συναγερμός καθώς παρατηρούνται ακραία πνευματικά φαινόμενα.Για μια πνευματική επανεκκίνηση

Ζούμε τις επιπτώσεις της πνευματικής αλλαγής, καθώς ο πλανήτης έχει υπερβεί κατά πολύ τα όρια αντοχής και αλαζονείας πραγματοποιεί μια έφοδο άνευ προηγούμενου στον ουρανό στο στερέωμα των αξιών των φυσικών όσο και υπερκόσμιων νόμων διασαλεύοντας τόσο την κοσμική όσο και την υπερβατική των πραγμάτων τάξη… Τα ακραία κύματα πνευματικού καύσωνα, οι πνευματικές ξηρασίες (Εξηρεύξατο η καρδία μου λόγον αγαθόν ) και οι καταρρακτώδεις επιθέσεις κατά του θείου και της εκκλησίας του που λοιδωρείται από τους ίδιους της τους λειτουργούς προκαλούν κραδασμούς …Μασκοφόροι κατέλαβαν τα θυσιαστήρια τα λεηλάτησαν ως ληστές κραδαίνοντας την ιερή λόγχη….Εμπαίζουν τον Εσταυρωμένο σαν άλλοι Ρωμαίοι στρατιώτες ”σώσε εαυτόν” εσύ δεν μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου εμάς θα σώσεις γι αυτό κάνουμε καθαρμούς μέσα στην εκκλησία με τζελ και φοράμε την μεσαιωνική μάσκα προστασίας.

Τι ακούμε από τις τηλεοράσεις;;; Κόλαση, η Κόλαση του Δάντη, αποκαλυπτικές εικόνες ,μας άφησαν στο έλεος του Θεού, ”ήμασταν στον επίγειο παράδεισο και σε μια στιγμή βρεθήκαμε στην Κόλαση”…Συντελειακό η Εύβοια καταστράφηκε σε 7 ημέρες.

”Πυρ αναλίσκον ο Θεός””τὰ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πῦρ ἀναλίσκον, καὶ τὰ ὀπίσω αὐτοῦ ἀναπτομένη φλόξ” Για την ασέβεια, για την πλάνη, την μη τήρηση των διατεταγμένων, τη λογοκρισία επί των προφητών αλλά και την κοινωνική αδικία, και τ΄ανοσιουργήματα της ασωτίας. Πυράκτωση κι όμως είναι ο ίδιος Θεός που έβγαλε αβλαβή τον λαό του Ισραήλ από την υψικάμινο της ερήμου κατά την πολυετή του περιπλάνηση 40 έτη. Ο πυρφόρος Ηλίας κατήγαγεν οὕτως τρὶς πῦρ.. Ως σύγχρονοι Μωαβίτες πληρώνουμε το τίμημα…της Αποστασίας,της σκληροκαρδίας, του νεοπαγανισμού, της αμαύρωσης της εικόνας του Θεού μέσα μας. Πρώτα ερημοποιήθηκε ο εσώτερος κόσμος κι αυτή η πνευματική καταστροφή αντικατοπτρίζεται και στον καλούμενο πραγματικό ως φυσική καταστροφή…Ψυχή του κόσμου ο άνθρωπος ( εξού και το ψυχή ζώσα) νοσεί ο άνθρωπος πάσχει η φύση, ο κόσμος εξασθενεί…

Ωσ. 8,14            καὶ ἐπελάθετο Ἰσραὴλ τοῦ ποιήσαντος αὐτὸν καὶ ᾠκοδόμησαν τεμένη, καὶ Ἰούδας ἐπλήθυνε πόλεις τετειχισμένας· καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ εἰς τὰς πόλεις αὐτοῦ, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια αὐτῶν.

Αμ. 1,4              καὶ ἀποστελῶ πῦρ εἰς τὸν οἶκον Ἀζαήλ, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια υἱοῦ Ἄδερ·

Αμ. 1,7              καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ τὰ τείχη Γάζης, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια αὐτῆς·

Αμ. 1,10            καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ τὰ τείχη Τύρου, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια αὐτῆς. –

Αμ. 1,12            καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ εἰς Θαμάν, καὶ καταφάγεται θεμέλια τειχέων αὐτῆς.

            

Ως σύγχρονοι Μωαβίτες πληρώνουμε το τίμημα…

                            

Αμ. 2,1              Τάδε λέγει Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Μωὰβ καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν

Αμ. 2,1                       Αυτά λέγει ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας της χώρας Μωάβ, και μάλιστα δια την τετάρτην, δεν θα ανακαλέσω την καταδικαστικήν εναντίον αυτών απόφασίν μου,

Αμ. 2,2              καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ εἰς Μωάβ, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια τῶν πόλεων αὐτῆς, καὶ ἀποθανεῖται ἐν ἀδυναμίᾳ Μωὰβ μετὰ κραυγῆς καὶ μετὰ φωνῆς σάλπιγγος.

Αμ. 2,2                      Θα εξαποστείλω φωτιάν εις την χώραν Μωάβ, η οποία και θα καταφάγη εκ θεμελίων τας πόλεις αυτής. Κατά δε την επιδρομήν των εχθρών της με κραυγάς πολεμικάς και φωνάς σαλπίγγων, θα αποθάνη ανίσχυρος η Μωάβ.

                             Η κρίση του Θεού κατά του Ιούδα

Αμ. 2,4              Τάδε λέγει Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισίν ἀσεβείαις υἱῶν Ἰούδα καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν, ἕνεκα τοῦ ἀπώσασθαι αὐτοὺς τὸν νόμον τοῦ Κυρίου, καὶ τὰ προστάγματα αὐτοῦ οὐκ ἐφυλάξαντο, καὶ ἐπλάνησεν αὐτοὺς τὰ μάταια αὐτῶν, ἃ ἐποίησαν, οἷς ἐξηκολούθησαν οἱ πατέρες αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν.

Αμ. 2,4                      Αυτά λέγει ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας των Ιουδαίων, μάλιστα δε δια την τετάρτην, δεν θα ανακαλέσω την καταδικαστικήν εναντίον αυτών απόφασίν μου, διότι αυτοί απέρριψαν και απώθησαν τον νόμον του Κυρίου και δεν εφύλαξαν τας εντολάς του. Επλανήθησαν εις την λατρείαν των ματαίων και ανοήτων ειδώλων, τα οποία οι ίδιοι κατεσκεύασαν και οπίσω από τα οποία είχαν ακολουθήσει και οι πατέρες αυτών.

Αμ. 2,5              καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ Ἰούδαν, καὶ καταφάγεται θεμέλια Ἱερουσαλήμ. –

Αμ. 2,5                       Θα εξαποστείλω φωτιάν εναντίον της Ιουδαίας, δια να καταφάγη και αυτά τα θεμέλια της Ιερουσαλήμ”.

                             Η κρίση του Θεού κατά του Ισραήλ

Αμ. 2,6                      Αυτά λέγει ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας του ισραηλιτικού λαού, και μάλιστα την τετάρτην, δεν θα αποσύρω την εναντίον αυτού δικαίαν απόφασίν μου, διότι επώλησαν άνθρωπον δίκαιον, ένεκα χρημάτων και πτωχόν δι’ ένα ζευγάρι ευτελών υποδημάτων,

Αμ. 2,7              τὰ πατοῦντα ἐπὶ τὸν χοῦν τῆς γῆς καὶ ἐκονδύλιζον εἰς κεφαλὰς πτωχῶν καὶ ὁδὸν ταπεινῶν ἐξέκλιναν, καὶ υἱὸς καὶ πατὴρ αὐτοῦ εἰσεπορεύοντο πρὸς τὴν αὐτὴν παιδίσκην, ὅπως βεβηλῶσι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν.

Αμ. 2,7                       τα οποία πατούν στο χώμα της γης. Εγρονθοκοπούσαν τας κεφαλάς των πτωχών και αδυνάτων, διέστρεφαν και παρεβίαζαν το δίκαιον των ταπεινών, είχαν δε φθάσει στοιούτον σημείον διαφθοράς, ώστε παιδί και πατέρας να συνευρίσκωνται με την αυτήν δούλην. Και έτσι εβεβήλωσαν το όνομα του Θεού των.

Αμ. 2,8              καὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν δεσμεύοντες σχοινίοις παραπετάσματα ἐποίουν ἐχόμενα τοῦ θυσιαστηρίου καὶ οἶνον ἐκ συκοφαντιῶν ἔπινον ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ αὐτῶν.

Αμ. 2,8                      Εδεναν με σχοινία τα ενδύματά των και αποτελούσαν έτσι παραπέτασμα πλησίον του ειδωλολατρικού θυσιαστηρίου, εις δε τον ναόν του ειδωλολατρικού Θεού των έπιναν οίνον προερχόμενον από αδικίας,

Αμ. 2,9              ἐγὼ δὲ ἐξῇρα τὸν Ἀμοῤῥαῖον ἐκ προσώπου αὐτῶν, οὗ ἦν, καθὼς ὕψος κέδρου τὸ ὕψος αὐτοῦ, καὶ ἰσχυρὸς ἦν ὡς δρῦς, καὶ ἐξήρανα τὸν καρπὸν αὐτοῦ ἐπάνωθεν καὶ τὰς ῥίζας αὐτοῦ ὑποκάτωθεν.

Αμ. 2,9                    Δια τας αμαρτίας των όμως εξήρανα τους καρπούς, που υπήρχαν επάνω στους κλάδους των δένδρων και τας ρίζας αυτών κάτω στο έδαφος.

Αμ. 2,10            καὶ ἐγὼ ἀνήγαγον ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ περιήγαγον ὑμᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη τοῦ κατακληρονομῆσαι τὴν γῆν τῶν Ἀμοῤῥαίων.

Αμ. 2,10          Εγώ σας έβγαλα ελευθέρους από την χώραν της Αιγύπτου, σας περιέφερα επί τεσσαράκοντα έτη εις την έρημον και σας ωδήγησα δια να κληρονομήσετε την χώραν των Αμορραίων.

Αμ. 2,12            καὶ ἐποτίζετε τοὺς ἡγιασμένους οἶνον καὶ τοῖς προφήταις ἐνετέλλεσθε λέγοντες· οὐ μὴ προφητεύσητε.

Αμ. 2,12        εποτίζατε αυτούς τους αφιερωμένους εις εμέ άνδρας με οίνον, δια να τους μολύνετε, και διετάσσατε τους προφήτας μου λέγοντες· Μη προφητεύετε.

Αμ. 2,16         Εις τόσον μεγάλην ασθένειαν θα περιπέσουν, ώστε και ένας γυμνός και άοπλος θα τους καταδιώκη κατά την ημέραν εκείνην”, λέγει ο Κυριος.

Σοφία Σειράχ48ΚΑΙ ἀνέστη ᾿Ηλίας προφήτης ὡς πῦρ, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ὡς λαμπὰς ἐκαίετο· 2 ὃς ἐπήγαγεν ἐπ᾿ αὐτοὺς λιμὸν καὶ τῷ ζήλῳ αὐτοῦ ὠλιγοποίησεν αὐτούς· 3 ἐν λόγῳ Κυρίου ἀνέσχεν οὐρανόν, κατήγαγεν οὕτως τρὶς πῦρ

O τότε άρχοντας του τόπου η κοσμική αρχή έστειλε έναν πεντηκόνταρχο με τους 50 άντρες του, και πήγε και βρήκε τον Ηλία που καθόταν στην κορυφή ενός βουνού. «Άνθρωπε του Θεού», του είπε, «ο βασιλιάς σε προστάζει να κατεβείς!» 

10 Ο Ηλίας του απάντησε: «Αν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, φωτιά να πέσει από τον ουρανό και να κάνει στάχτη εσένα και τους πενήντα άντρες σου». Β΄ ΒΑΣΙΛΕΩΝ (ή ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄) όπερ και εγένετο 2 φορές σε 2 διαφορετικές σπείρες φρουρές που πήγαν να τον συλλάβουν. Ο τρίτος επικεφαλής της κουστωδίας έχοντας πληροφορηθεί την τύχη των προκατόχων του ζήτησε από τον Ηλία έλεος και αυτός τον ακολούθησε αυτοβούλως στις αρχές και τους την χάρισε γιατί ο άνθρωπος ομολόγησε την αδυναμία του….

Κάποτε ο λαός άρχισε να παραπονιέται στον Κύριο για τα βάσανά του. Όταν ο Κύριος τους άκουσε, εξοργίστηκε κι έστειλε εναντίον τους φωτιά, η οποία έκαψε μια άκρη του στρατοπέδου. ( ΑΡΙΘΜΟΙ 11:1)

Η Δοξολογία…

.όλα τα στοιχεία έμψυχα και άψυχα μετέχουν στην αέναη λειτουργία στη διαρκή Δοξολογία στους Αίνους ως και το πυρ ένα στοιχείο δοξολογικό αν ο άνθρωπος το έστρεψε εναντίον του είναι άξιος της μοίρας του…Υπάρχουν νόμοι στη φύση υπάρχει νομοτελειακή αρχή…

7 αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῆς γῆς,…
8 πῦρ,
χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, πνεῦμα καταιγίδος, τὰ ποιοῦντα τὸν λόγον αὐτοῦ·
9 τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βουνοί, ξύλα καρποφόρα καὶ πᾶσαι κέδροι·
10 τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη, ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ πτερωτά·ψαλμος

H πλαδημία

όχι ως υγειονομική κρίση αλλά ως διαχείριση αυτής είναι μια πλάνη εφάμιλλη του Μωάμεθ κινείται στα πέρατα της γης ήρθε να μείνει αφού καθημερινά απαριθμεί και νέους προσήλυτους..Χρησιμοποιεί κι αυτή βία για την επικράτηση της, απειλές, τρομοκρατία, υποχρεωτικότητα , πειραματισμό, εξοστρακισμό, παραδειγματικές τιμωρίες. Αλλά ο Χριστός ”είναι άστα να πάνε” Παντοδύναμος….

Ένας ο Κορωνοιός και ένας ο Προφήτης του ο μηνυματοδότης mRNAΓιατί ο προφήτης είναι αυτός που κάνει ακριβώς αυτό φέρει το μήνυμα, είναι ο αγγελιαφόρος…τώρα αν επεμβαίνοντας στα λεμφοκύταρρα Β και Τ προκαλεί και λευχαιμίες όπως προειδοποιούν φωνές βοώντων εν τη ερήμω αυτά όλα είναι παράπλευρες απώλειες ο σκοπός αγιάζει τα μέσα,πάντως για ευνόητους λόγους “δεν έχει διεξαχθεί μελέτη καρκινογένεσης” για Moderna και “για γονιδιοτοξικότητα ή καρκινογένεση »για Pfizer, AstraZeneca,Johnson & Johnson!!Ίδιον της πλάνης η εμμονή στο σφάλλειν και η παγίωση..

Xαίρε θρόνε πυρίμορφε Κυρίου…….

ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΊΝΗΣΗ

Ο Χριστός πότισε τη γη αυτή με το αίμα Του ”Του Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ”….τίποτα δεν έχουμε τίποτα δεν μας ανήκει ως έχοντες και μη κατέχοντες. Υπάρχει πλήρης αντιστροφή του πλούτου στον χριστιανισμό ”ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες”.

Υπάρχει μια φοβερή σκηνή στο Νησί όπου ο πρωταγωνιστής που τελευταία συγχωρέθηκε πετάει στο καμίνι και καίει τις αγαπημένες μπότες του ηγούμενου αφού έχει πρώτα σφαλίσει τις πόρτες και τους τρώει η κάπνα..ενώ στη συνέχεια πετάει στο νερό στη θάλασσα και το στρώμα του.Τον απαλλάσσει από τον μεγαλύτερο ”αρχιδαίμονα” ( αναφορά στην ταινία) αυτόν της ιδιοκτησίας που ο καπιταλισμός τον έκανε ευαγγέλιο.. αυτόν της ματαιοδοξίας..Αυτός στην αρχή κλαίει θρηνεί γοερά για την απώλεια των υπαρχόντων του όμως ο σαλός είναι άκαμπτος και βγαίνει νικητής!! Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διαρύσσουσι καὶ κλέπτουσι·

και ό,τι θα μείνει από τη φωτιά θα χαθεί από το νερό….

Ο Άγ.Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης προήλθε από την Εύβοια έζησε μεγάλωσε σε αυτήν παιδί μετανάστη εργάτη στη διώρυγα του Παναμά που χάθηκαν νωρίς τα ίχνη του κι ουσιαστικά δεν γνώρισε πατέρα από παιδική ηλικία βρέθηκε στα Καυσοκαλύβια…Οι Καυσοκαλυβίτες έκαιγαν τις καλύβες την στατική αυτάρκεια της κερδισμένης θέσης κι έθεταν έτσι εαυτόν σε πνευματική επανεκκίνηση! Αυτοί οι ασκητές δεν βολεύονταν με λιγότερο ουρανό!!!!

Από το Κοράνι στον Κορων-οιό!. Η νέα πίστη!! Ο τυχοδιώκτης της πίστης είναι έτοιμος να πιστέψει ως και στην Χιονάτη και στα 7 νανοσωματίδια!Από την Αντιγόνη στ΄αντιγόνα η νεοελληνική τραγωδία!!

dimpenews.com