Μπαίνουμε σε μια πνευματική ζώνη επίφοβη αυτή της Μεγάλης Σαρακοστής που μπορεί να επιφέρει γεγονότα μετάνοιας για τους ”κατοικούντας την γην”…(26/02/23)

Στις το dimpenews.com δημοσίευσε άρθρο με τίτλο: ”Μπαίνουμε σε μια πνευματική ζώνη επίφοβη αυτή της Μεγάλης Σαρακοστής που μπορεί να επιφέρει γεγονότα μετάνοιας για τους ”κατοικούντας την γην”. Σήμερα 4 μέρες μετά και 2 μέρες μετά την έναρξη της Μ Σαρακοστής 1/3/23 γίνεται ακόμη πιο επίκαιρο:

Το υπαρξιακό κενό των μεγαλουπόλεων συντελείται στην άναρχη δόμηση λογισμών, στο χωροταξικό συνονθύλευμα αξιών, στο μπάζωμα ρεμάτων του Θεού, στην υπογειοποίηση του πνευματικού ορίζοντα, μεγάλοι δρόμοι που δεν οδηγούν πουθενά……

Καθαρά Δευτέρα .. Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ….

Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται…

καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός………

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.

Ραντιείς με υσσώπω, καί καθαρισθήσομαι πλυνείς με, καί υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι….

  καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ’ οὐχὶ πάντες. 11 ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν· διὰ τοῦτο εἶπεν· οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε……

καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας….

καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν….. 

Είναι ένας αγώνας μια μάχη υπαρξιακή ………ο άνθρωπος επαναδιεκδικεί το εσωτερικό του, ανακαταλαμβάνει τον εαυτό του, απελευθερώνει το είναι του, απελευθερώνει περιοχές πνευματικές, καταλαμβάνει υψώματα-αρετές-χαρίσματα, διεισδύει διευρύνει τα σύνορα του μέσα χάρτη, ανακηρύσσει την ανεξαρτησία αυτονομία του από την κοσμική επικράτεια και την προσάρτηση του στο θείο. Το πεδίο μάχης που πρέπει να κερδηθεί είναι κυρίως ή μόνο μέσα μας…Είναι μια πάλη με τον εαυτό σου…άλλοι το είπαν μια πάλη με το Θεό.

Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή…..

Προκαθάρωμεν ἑαυτούς……..

Οι καθηγητές της ερήμου ή καλύτερα οι στρατηγοί της ερήμου είναι οι μεγάλοι θεωρητικοί του Αόρατου Πολέμου κάτι σαν τον Κλαούζεβιτς ή τον Σου Τσου που όμως διδάσκουν την Πνευματική Τέχνη του Πολέμου… άγιοι Ισαάκ ο Σύρος. Ιωάννης της Κλίμακας, Γρηγόρης Παλαμάς και τόσοι άλλοι….Θεωρητικοί της πνευματικής στρατηγικής……

Η υμνολογία της εποχής και η καινοδιαθηκική ορολογία χρησιμοποιεί όρους γλωσσικά δάνεια από την πολεμική τέχνη της αρχαιότητας

ὡς τεῖχος ἄρρηκτον κατέχοντες τήν Πίστιν,

καί ὡς θώρακα τήν προσευχήν,

καί περικεφαλαίαν τήν ἐλεημοσύνην,

ἀντί μαχαίρας τήν νηστείαν..

dimpenews.com