Τις Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών; ”Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου..” Μην πλανάσθε Ιουδαίοι, Ρωμαίοι (Δυτικοί), Έλληνες κ.α

Τις Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών; ”Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου..” Μην πλανάσθε Ιουδαίοι, Ρωμαίοι (Δυτικοί) Έλληνες κ.α

Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας, Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς.Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται, ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις.Ῥάπισμα κατεδέξατο, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ.Ἥλοις προσηλώθη, ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Λόγχῃ ἐκεντήθη, ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου. Προσκυνοῦμέν σου τὰ Πάθη Χριστέ.Δεῖξον ἡμῖν, καὶ τὴν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν..

2023 ”παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού”…..

2023 επιχειρούν πάντα την εξόντωσή του την εκτέλεση του την εξαφάνιση του..

2023 χρόνια άρνηση ύβρεις εμπαιγμοί ταπείνωση ψευδομαρτυρίες ψευδοκατήγοροι φαλκιδεμένο κατηγορητήριο στημένη έδρα διαρκής δικαστική πλάνη ραπίσματα μαστιγώματα χλαμύδα κόκκινη ψευδής προσκύνηση ψευδείς ασπασμοί εμπτύσματα χλευασμός όξος και χολή διαμερισμός ιματίων και κλήρος επ΄αυτών αγκάθινο στεφάνι/ συρματόπλεγμα στο πνευματικό ορκισμένοι δημόσιοι κατήγοροι προειλημμένη απόφαση εξαγορασμένες συνειδήσεις προδοσία

2023 αγορεύει ο διάβολος ως συνήγορος εναντίον του

2023 χρόνια τον πηγαινοφέρνουν από τον Άννα στον Καιάφα τα 30 αργύρια πάντα 30 αργύρια ανεξαργύρωτα

2023 ένα αφιονισμένο χειραγωγούμενο από τα ΜΜΕ πλήθος κραυγάζει Βαραβά

”Ημείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίοις μεν σκάνδαλον Έλλησι δε μωρίαν..”

Καλή Ανάσταση Καλή Αγάπη..

dimpenews.com