LIVE ΚΑΤΑΡΡΑΚΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ! ΒΓΗΚΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ! ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Τελετή αφής Αγίου Φωτός, από τα Ιεροσόλυμα του Χριστού! .. BINTEO

Τελετή αφής Αγίου Φωτός από το ναό Αναστάσεως του Πανάγιου Τάφου στα Ιεροσόλυμα.. (βιντεο με φυσικό ήχο εν χορδαίς και οργάνοις)

Φως εκ Φωτός

Εγώ ειμί το Φως του κόσμου

Φως ο Πατήρ Φως ο Υιός Φως το Πνεύμα το Άγιον

Φως ιλαρόν αγίας δόξης αθανάτου Πατρός

Φως ανέσπερον Φως άκτιστον Θαβώρειο Φως

Φως εκτυφλωτικό Φως μεταστροφής Φως του Παύλου, Παύλειο Φως, Φως της Δαμασκού

Φως Γρηγόριο, Φως Παλαμικό Φως ησυχαστικό Αγιορείτικο Φως

Φως θεολογικό Φως Αγ Συμεών του Νέου Θεολόγου φως φωτίζον κάθε άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο

υιοί φωτός….. ότι εσημειώθει εφ ημάς το Φως του Προσώπου Σου Κύριε

Φως Κυριάρχον Φως επιβλητικόν Φως ηγεμονικόν

Τρισήλιον Φως της Αγίας Τριάδας

Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ, καὶ τὰ καταχθόνια·

Φωτίζου Φωτίζου η Νέα και η Παλαιά Ιερουσαλήμ

Φώτισον ἡμᾶς, τοῖς προστάγμασί σου Κύριε, καὶ τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ, τὴν σὴν εἰρήνην παράσχου ἡμῖν φιλάνθρωπε

Φως θεολογικό Φως Αγ Συμεών του Νέου Θεολόγου:

«Ἡ γνῶσις οὐκ ἔστι τό φῶς, ἀλλά τό φῶς ἡ γνῶσις ὑπάρχει»

φῶς ἄναρχον, φῶς ἄκτιστον, φῶς ἄφραστον εἰς ἅπαν,
ὅμως Θεός, ἀθάνατος, ἀτελεύτητος, μόνος, ἀΐδιος, αἰώνιος, ἀγαθότατος
ἄγαν»

Ὁ Θεὸς φῶς ἐστι » καὶ φῶς ἄπειρόν τε
καὶ ἀκατάληπτον
τὰ γὰρ περὶ αὐτὸν φῶς εἰσίν ἑνούμενά τε καὶ
διαιρούμενα τοῑς προσώποις ἀδιαιρέτως”

Πατὴρ φῶς ἐστιν, ὁ Υἱὸς φῶς ἐστι, τὸ Πνεῡμα τὸ ἅγιον φῶς ἕν ταῡτα
φῶς ἁπλοῡν, ἀσύνθετον, ἄχρονον, συναΐδιον, ὁμότιμον καὶ ὁμόδοξον.”

”Φῶς ὁ Θεός καί ὡς φῶς ἡ
θέα αὐτοῦ»

Ὡς ἄστρον γάρ ὁρᾶται μοι ἀνατέλλον μακρόθεν| καί πάλιν ὥσπερ ἥλιος μέγας
ἂποτελεῖται,
| μή ἔχων μέτρον ἤ σταθμόν ἤ ὄρον τῷ μεγέθει,| καί αἴγλη γίνεται μικρά καί
φλόξ πάλιν ὁρᾶται
| μέσον ἐν τῇ καρδίᾳ μου καί τοῖς ἐμοῖς ἐγκάτοις,| περιστρεφόμενον
συχνῶς καί περιφλέγον πάντα
| τά ἔνδοθεν τῶν σπλάχνων μου καί φῶς ταῦτα ποιούντα|
καί οὑτωσί φθεγγόμενον καί φιλικῶς διδάσκον| ἀπορουμένῳ παντελῶς καῖ μαθεῖν
ἐκζητοῦντι.|

φωτός τρισσοῦ ἐν τῷ ἑνί, ἑνός ἐν τοῖς τρισί δέ, / ἀμφότερα καί γάρ ἕν φῶς· Πατήρ, Υἱός
καί Πνεῦμα, / ἄτμητον ὄν ἐν τοῖς τρισί προσώποις ἀσυγχύτως, / πλήν ἡνωμένης καί
αὐτοῖς κατά τήν θείαν φύσιν / ἀρχῆς, δόξης, δυνάμεως, θελήματος ὡσαύτως. / Τά τρία
γάρ ὁρᾶται μοι, ὡς ἐν ἑνί προσώπῳ / ὡραῖοι δύο ὀφθαλμοί φωτός πεπληρωμένοι

«Ἡ γνῶσις οὐκ ἔστι τό φῶς, ἀλλά τό φῶς ἡ γνῶσις ὑπάρχει»

« Ὁ Θεὸς φῶς ἐστι καί, οἷς συναφθῇ, μεταδίδωσιν αὐτοῖς κατὰ ἀναλογίαν
τῆς καθάρσεως τῆς ἰδίας λαμπρότητος»

ὁ Κύριος φῶς, ἡ φωνή αὐτοῦ ὡς ἐκ φωτός φῶς,
Παράκλητος φῶς
ὁ μαργαρίτης, ὁ κόκκος τοῦ σινάπεως, ἡ ἄμπελος ἡ
ἀληθινή, ἡ ζύμη, ἡ ἐλπίς, ἡ πίστις φῶς.”

ἡ ζωὴ φῶς, ἡ ἀθανασία φῶς, ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς φῶς, τὸ ὕδωρ
τὸ ζῶν φῶς, ἡ ἀγάπη, ἡ εἰρήνη, ἡ ἀλήθεια, ἡ θύρα τῆς βασιλείας τῶν
οὐρανῶν, αὐτὴ φῶς ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν·ὁ νυμφὼν φῶς, ἡ παστάς, ὁ
παράδεισος, ἡ τοῡ παραδείσου τρυφή, ἡ γῆ τῶν πραέων, οἱ στέφανοι τῆς
ζωῆς, αὐτὰ τὰ τῶν ἁγίων ἐνδύματα φῶς ”

Πρὸς τούτοις καὶ τὰ ἐξ αὐτοῡ
πάντα φῶς εἰσιν ὡς ἐκ φωτὸς ἡμῑν χορηγούμενα

«Ἡ γνῶσις οὐκ ἔστι τό φῶς, ἀλλά τό φῶς ἡ γνῶσις ὑπάρχει»

dimpenews.com