Από τη δούλη του Θεού στη Dolly του Θεού…

Για μια σκεπτόμενη Ορθοδοξία …όχι ορθολογίστρια……..γι αυτό τονίζει το ”’λογικών προβάτων” όχι των άβουλων των άλογων των χειραγωγούμενων των οχλοποιημένων μαντρωμένων των κατευθυνόμενων των πειθήνιων οργάνων των μαρκαρισμένων κρεάτων των σταυλισμένων των τσιπαρισμένων κτηνών και προβάτων των γενετικά τροποποιημένων των κλωνοποιημένων, των ταριχευμένων αμνών..

Από τη δούλη του Θεού στη Dolly του Θεού...από τα λογικά πρόβατα στα κλωνοποιημένα και πνευματικά τροποποιημένα!! Για μια σκεπτόμενη Ορθοδοξία…..

dimpenews.com