ΤΟΝ ΕΠΝΙΞΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ – Θεία Δίκη : με κανόνα της Τοπικής Συνόδου της Συριακής Αντιόχειας η Ρωσική Σύνοδος πέταξε έξω από την Εκκλησία τον Βαρθολομαίο ως σχισματικό με το σκεπτικό ο « κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔσται ». Ο Ανάλγητος στο δράμα των Σύριων Ορθοδόξων……

Για την πνευματική εκπαραθύρωση του Βαρθολομαίου η ανακοίνωση της Ρωσικής Εκκλησίας επικαλείται τους 10 και 11 Αποστολικούς Κανόνες

Κανὼν ι’ (10):
Περὶ τοῦ συνευχομένου ἀκοινωνήτῳ.
Εἴ τις ἀκοινωνήτω κἀν ἐν οἴκῳ συνεύξηται, οὗτος ἀφοριζέσθω.
Κανὼν ια’:
Περὶ τοῦ συνευχομένου κληρικοῦ καθηρημένῳ.
Εἴ τις καθῃρημένῳ, κληρικὸς ὧν, κληρικῷ συνεύξηται, καθαιρείσθω καὶ αὐτός.
καθώς και το 2 κανόνα της Τοπικής Συνόδου της Αντιόχειας με το σκεπτικό ότι ο « κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔσται » καθώς ο Βαρθολομαίος νομιμοποίησε αντικανονικά το σχίσμα Φιλάρετου και συμπαρασύρεται στην ίδια τύχη  »Πάντας τοὺς εἰσιόντας εἰς τὴν ἐκκλησίαν, καὶ τῶν ἱερῶν Γραφῶν ἀκούοντας, μὴ κοινωνοῦντας δὲ εὐχῆς ἅμα τῷ λαῷ, ἢ ἀποστρεφομένους τὴν ἁγίαν μετάληψιν τῆς εὐχαριστίας κατά τινα ἀταξίαν, τούτους ἀποβλήτους γίνεσθαι τῆς ἐκκλησίας, ἕως ἂν ἐξομολογησάμενοι, καὶ δείξαντες καρποὺς μετανοίας, καὶ παρακαλέσαντες, τυχεῖν δυνηθῶσι συγγνώμης· μὴ ἐξεῖναι δὲ κοινωνεῖν τοῖς ἀκοινωνήτοις, μηδὲ κατ᾽ οἴκους συνελθόντας συνεύχεσθαι τοῖς μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ συνευχομένοις, μηδὲ ἐν ἑτέρᾳ ἐκκλησίᾳ ὑποδέχεσθαι τοὺς ἐν ἑτέρᾳ ἐκκλησίᾳ μὴ συναγομένους. Εἰ δὲ φανείῃ τις τῶν ἐπισκόπων, ἢ πρεσβυτέρων, ἢ διακόνων, ἤ τις τοῦ κανόνος τοῖς ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν, καὶ τοῦτον ἀκοινώνητον εἶναι, ὡς ἂν συγχέοντα τὸν κανόνα τῆς ἐκκλησίας. »
Η ρωσική απόφαση στο σκεπτικό της επικαλείται τον 2 κανόνα της Τοπικής Συνόδου της Αντιόχειας της Συρίας που συνεκλήθη το 341 μ.Χ. Σήμερα επιτελείται η κάθαρση για το δράμα του συριακού λαού των σύριων ομόδοξων αδερφών μας που άφησαν ανάλγητο τον Οικουμενικό μια δρασκελιά από τις σταυρώσεις τους αποκεφαλισμούς τις απαγωγές τις δολοφονίες εξπρές επισκόπων τις λεηλασίες ναών και βεβηλώσεις ιερών τους ακρωτηριασμούς τις μαζικές εκτελέσεις και μια  σειρά από άλλες δράσεις που δρομολογήθηκαν και υλοποιήθηκαν με την υποστήριξη της χώρας του της Τουρκίας.
dimpenews.com