”Εγώ εν τω Πατρί καί ο Πατήρ εν εμοί εστί». H πνευματική πατρότητα είναι αλληλοπεριχώρηση στα πρότυπα της συνύπαρξης Πατρός και Υιού…

”Εγώ εν τω Πατρί καί ο Πατήρ εν εμοί εστι» (Ιω. ιδ΄ 8-14). H πνευματική πατρότητα είναι αλληλοπεριχώρηση στα πρότυπα της συνύπαρξης Πατρός και Υιού. Ο Πατήρ είναι το αρχέτυπο του Πνευματικού Πατέρα ” οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστι;”

 ”πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί·” Ο πνευματικός και ο ”υποτακτικός” επικοινωνούν χωρίς να επικοινωνούν βλέπονται χωρίς να συναντιούνται αλληλοκατανοούνται χωρίς να ομιλούν αλληλοεκμυστηρεύονται σιωπώντας, ελκόμενοι απομακρυνόμενοι, συνυπάρχουν ενώ διαμένουν χωριστά

”και ουδείς επιγινώσκει τον Υιόν ει μη ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα τις επιγινώσκει ει μη ο Υιός και ώ εάν βούληται ο Υιός”… κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα τον πνευματικό του από αυτόν που τον έχει πνευματικό και τανάπαλιν. Δεν γνωρίζει μόνο ο πνευματικός τα μύχια του ”υποτακτικού” αλλά και ο ”υποτακτικός” γνωρίζει μυστικά του πνευματικού του. Αλληλοπεριχώρηση αγαπητική αλληλοδιείσδυση καρδιακή…

”εγώ και ο πατήρ εν εσμέν” γίνονται ένα η κορύφωση…

Ποιος είναι ο γνόφος της θεότητας η αγάπη; ποια είναι η γνώση; η αγάπη. ποια είναι η αλήθεια; η αγάπη. η αγάπη στ΄αποκαλύπτει όλα αλλά όλα δεν είναι ν΄αποκαλυφθούν….οπότε το δάσος διασχίζεται από δυσδιάκριτα μονοπάτια.. ακολουθώντας τα χνάρια των προηγούμενων για να μην χαθείς η αξία της ζώσης παράδοσης του συλλογικού βιώματος που είναι η παράδοση..

Η εικόνα που αντικατοπτρίζει περισσότερο από κάθε άλλο το ομοούσιο Πατρός και Υιού κι αυτή την δυναμική αλληλοπεριχώρηση ”εγώ και ο πατήρ εν εσμέν” είναι ο Παντοκράτορας…«Ο εωρακώς εμέ, εώρακεν τον Πατέρα», ο Υιός καλείται εικών του Πατρός…

”Οι τρείς υποστάσεις ή αλλιώς τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, συνυπάρχουν και αλληλοπεριχωρούνται. Έτσι ο Πατήρ υπάρχει εν τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι. Ο Υιός υπάρχει εν τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι. Το Άγιο Πνεύμα υπάρχει εν τω Πατρί και τω Υιώ…Αλληλοπεριχωρούνται χωρίς να υφίσταται συναλοιφή ή σύμφυρση”

Υπάρχουν πλήθος κατηχητές λίγοι πνευματικοί κι ελάχιστοι πατέρες…

dimpenews.com